BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВНАСЯ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПОДГОТВЕНИЯ БЮДЖЕТ 2021

Бюджетната рамка е 17 261 803, като очакваните местни приходи са 7 200 078 лв. Планът за бюджет тази година е с 3 млн. лева по-голям плана за миналата година. Основната причина се крие в по-големия преходен остатък за капиталови обекти, за които общината получи финансиране през декември миналата година, а работата по тях тепърва предстои – обществени поръчки и изпълнение.Завишена е и субсидията от държавата – основно за училищата. В частта за местните приходи има и неблагоприятен момент – намаляване на приходите от наеми на земеделски земи, след  лошата земеделска 2020 година.

Основните цели на новия общински бюджет са:

 • Запазване на социалната ориентираност на общината – безплатни за родителите детски градини и ясли, незначителна по размер такса за ползване на домашен социален патронаж, разширяване на системата за социални услуги в селата със започване на изграждането на нов център в с.Безмер, ниски данъци и такси, достъпни и безплатни за гражданите културни и спортни прояви, разширяване на услугите, предлагани от медицинския център;
 • Надграждане на действията на общината за осигуряване на по-добри условия за гражданите и бизнеса чрез инвестиции в ключова инфраструктура – изграждане на инфраструктура на малък новообразуван жилищен квартал в гр.Тервел, основен ремонт на пътната настилка на няколко километра от уличната мрежа на различни населени места в общината, финансово подпомагане на ВиК оператора, за да не се допусне лошото финансово състояние на последния да повлияе негативно върху условията за водоподаване в Община Тервел;
 • Подобряване на инфраструктурата за спорт и отдих в различните населени места на общината;
 • Разширяване на системата от комунални дейности , предлагани от община Тервел и надграждане на обезпечеността й с активи : подготовка за увеличаване на обхвата на организирано сметосъбиране от обхващане на 72,5 % от населението в общината към началото на 2021 г.  до достигане на 95,5 % обхват към 01.01.2022 г.
 • Увеличаване на обхвата на разделно сметосъбиране;
 • закупуване на активи за подпомагане на дейностите на общината при аварийни ситуации, решаване на екологични проблеми, свързани с почистване и рекултивация на сметища;
 • Запазване на тенденцията за ежегодно увеличаване на възнагражденията на заетите във всички  бюджетни звена на издръжка на Община Тервел;
 • Продължаване на тенденцията за ниска задлъжнялост ,финансовата устойчивост и стабилност на общината;
 • Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при разходването на общинския бюджет;
 • Привличане на средства от външни спрямо общинския бюджет източници за разрешаване на приоритетни за общината проблеми в сферата на инфраструктурата и заетостта.

КАК И С КАКВО ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НА ЖИВОТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА?

 • Данъците остават на същото ниво, не се променя и такса смет;
 • Безплатни за родителите ще бъдат детските градини и ясли;
 • Запазва се на ниско равнище таксата за месечно ползване на домашен социален патронаж – 40 лв. месечна такса, като общината дотира дейността;
 • Ще започне изграждането на още един център за социални услуги с филиал на патронаж – в с.Безмер;
 • Ще се запази тенденцията за много съществено финансово подпомагане на медицинския център, за да могат гражданите да имат достъп до медицински услуги, а в с.Безмер ще се изгради нов сектор за лекарски и зъболекарски дейности с чакалня , манипулационна и санитарни възли;
 • Актуализират се трудовите възнаграждения на заетите в звената на бюджетна издръжка и кметствата;
 • Осигуряват се субсидии за спортните клубове и се подобрява материалната база на стадиона в Тервел;
 • Предвидени са средства за безплатни за гражданите културни прояви;
 • Всички активи на ВиК системата на общината се предоставят за стопанисване на оператора – ВиК дружеството в град Добрич, с подразделение в гр.Тервел;
 • Ще се подпомогне със закупени от общината строителни материали ВиК оператора, за да се ремонтира водоемът в Тервел и да се ограничат неудобствата за гражданите при аварийни ситуации;
 • Ще бъдат закупени 70 бр. контейнери, за да се подготвят от началото на 2022 за включване в системата на организирано сметосъбиране още 12  населени места;
 • Ще се ремонтират улици в  селата Безмер, Зърнево,Попгруево, Градница, Бонево, Каблешково, Орляк и в гр.Тервел (за Тервел е предвидено и преасфалтиране на пътеката в парка, която води към р-т „Алгара“);
 • Ще се подобряват условията за работа и за децата в детските градини – предвидено е закупуване на нови креватчета с дюшечета за детските градини в селата , конвектомат за кухнята-майка в ДГ № 3 в Тервел, видеонаблюдение и легълца за ДГ № 2, подови настилки за яслата, редица текущи ремонти в детските заведения;
 • Ще се подпомогнат училищата с недостиг от суми за закупуване на безплатни учебници и за маломерни паралелки;
 • Ще се направи нова открита спортна площадка в защитеното училище в с.Нова Камена;
 • Ще продължи подпомагането на Центъра за подкрепа за личностно развитие и за провеждане на лятна ваканционна общинска програма;
 • Ще започне проектиране и изграждане на етап от улична инфраструктура и комуникации за новообразуван квартал в северната част на гр.Тервел, в който има обособени жилищни парцели за закупуване от граждани и има желаещи да ги закупят;
 • Ще се ремонтира вътрешната зона на площад „Старият дъб“ и ще се монтира паметник на Васил Левски;
 • Ще се изгражда сграда за ритуали и тържества в с.Зърнево;
 • Ще се изгражда нова покривна конструкция на ритуалния дом в гр.Тервел;
 • Ще се купува уред за нови процедури във физиотерапията;
 • Ще се изготви проект за обособяване на помещения за аптека в сградата , която ползват медицинския център и личните лекари;
 • Ще започне проектирането за преустройството на бившия партиен дом в жилищна сграда;
 • Ще се работи по още кътове за отдих и спорт в селата и в гр.Тервел;
 • Ще се направи технически проект за привеждане в норми на язовир „Оногур“;
 • Ще се осигурят средства за завършване на разкопките на сградата на базиликата в крепостта ‚Палматис“;

Ще се търсят всякакъв тип възможности за външно финансиране за приоритетни обекти, за заетост и квалификация на безработни лица и за да се допълни ограничения ресурс на общинския бюджет.Ще се търсят и възможности за вътрешни реорганизации и оптимизация на разходите, в допълнение към перманентните дейности по събиране на вземанията от длъжници.Не се предвижда ползване на нови кредити, с изключение на традиционните т.нар. мостови кредити , с които се правят окончателните плащания по проекти с европейско финансиране , след което кредитите се издължават с парите, признати от програмите като законосъобразни разходи на общината.

Общинският бюджет е направен като финансов инструмент, който да подпомогне много широка група от хора  и да осигури добра инвестиционна активност на публичния и частния сектор в общината, без да трупа дългове, които да тежат на поколенията, идващи след нас.Дълговете на общината са тези, без които не може – за задължителни съфинансирания на изградени активи – пречиствателна, претоварна станция за отпадъци и пр. и те ще бъдат погасявани коректно,в съответствие с договорите с финансовите институции – така, както това е ставало всяка година до момента.

loading…

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!