BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Добричка с отличия за учители, ученици и читалища

С желанието да отдаде дължимото на просветата и културата, които са били и са сред основните приоритети на Община Добричка, в навечерието на Деня на българската просвета и култура Общината обявява  директори на учебни заведения, учители и ученици, които ще бъдат отличени през 2020 г.

Четирима са ръководителите на учебни заведения: Ивелина Тончева – директор на Средно училище  „Никола Вапцаров“ в с. Карапелит, Евелина  Тонева –директор на ОУ „Стефан Караджа“ в с.Житница, Димка Петрова- директор на детската градина в с.Владимирово, и Светлана Стоянова – директор на детската градина в с. Ловчанци.

18 са учителите, чиито усилия в дългогодишната им педагогическа практика ще бъдат адмирирани по случай 24 май. Те ще бъдат наградени от кмета Соня Георгиева сплакет „За принос към просветата и културата“.

Отличните ученици, които ще получат грамота и предметни награди, са 17.

13 са читалищата, които в навечерието на най-светлия празник в България, получават отличия от кмета на Община Добричка Соня Георгиева.Мотивите – за дългогодишна културно-просветна дейност, за поддържане огъня на знанието, за развиване на българските традиции и обичаи, за принос в опазването, съхранението, популяризирането и развитието на добруджанския фолклор, за достойно представяне на Община Добричка в общински, регионални, национални и международни културни прояви. Всички наградени читалища честват през 2020 г. годишнини от създаването си.

 Директори на учебни заведения:

 1. Ивелина Пейчева Тончева – директор на Средно училище „Никола Вапцаров“ – с. Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за признат авторитет сред учителската колегия, отговорност и доказани организационни умения за работа в екип.
 2. Евелина Вичева Тонева – директор на ОУ „Стефан Караджа“ – с.Житница – за дългогодишна педагогическа дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност, отговорност и инициативност, доказани организационни умения за работа в екип, активно участие в регионални и общински мероприятия.
 3. Димка Божанова Петрова – директор на детска градина в с.Владимирово – за дългогодишна педагогическа дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност, отговорност и инициативност, доказани организационни умения за работа в екип.
 4. Светлана Събева Стоянова – директор на детска градина в с. Ловчанци – за цялостен принос в дейността на детската градина; за дългогодишен труд и висок професионализъм; за активно участие в регионални и общински мероприятия.

Учители:

 1. Мария Николова Атанасова – старши учител по математика в прогимназиален етап в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Овчарово – за дългогодишен труд и висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците. Ползва се с висок авторитет сред педагогическия колектив, ученици и родители.
 2. Йордан Василев Иванов – старши учител в прогимназиален етап в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Овчарово – за всеотдаен принос в организиране и провеждане на извънкласни изяви на учениците.
 3. Румяна Стоянова Димитрова – учител по професионална подготовка в професионалното образование и обучение по специалността „Шивачество“ в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа.
 4. Събина Иванова Христова -Стоянова – учител по професионална подготовка в професионалното образование и обучение по специалността „Шлосерство“ в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа.
 5. Невал Нуридин Ибрямова – старши учител в прогимназиален етап в Средно училище „Никола Вапцаров“ в с.Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за прилагане на иновативни методи и похвати и постигане на добри резултати в учебно-възпитателната работа. За отлично представяне на нейни ученици на областни и регионални конкурси.
 6. Таня Сашева Иванова – учител в Средно училище „Никола Вапцаров“ в с.Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за активно участие в осъществяването на обучение от разстояние в условията на извънредно положение в страната, свързано с разпространението на СОVID-19. За активно участие в организиране и провеждане на общоучилищни мероприятия.
 7. Живка Тодорова Енчева – старши учител в начален етап в Средно училище „Никола Вапцаров“ в с. Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за активно участие в осъществяването на обучение от разстояние в условията на извънредно положение в страната, свързано с разпространението на СОVID-19. За активно участие в организиране и провеждане на общоучилищни мероприятия.
 8. Еленка Иванова Петрова – старши учител в начален етап в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Батово – за постигнати резултати в учебно-възпитателната работа; за цялостен и всеотдаен принос в дейността на училището; за дългогодишен труд и висок професионализъм; принос в задържането на учениците в училището и доказан авторитет сред родителската общност в с. Батово и с. Одърци.
 9. Руска Георгиева Йорданова – старши учител в начален етап в Основно училище „Стефан Караджа“ в с. Житница – за последователна и целенасочена работа за ограмотяване на ученици в начален етап, за ефективно прилагана организация на учебния ден за личностно развитие и развитие компетентностите на учениците, за отговорна синдикална дейност в училище.
 10. Галина Пенева Василева – старши учител в прогимназиален етап – математика и информационни технологии, в Основно училище „Стефан Караджа“ в с. Житница – за активно участие в осъществяване на обучение от разстояние, за постижения в методиката на преподаване и използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, за целенасочена работа с ученици за достойно представяне на училището на редица празници и конкурси.
 11. Лиляна Ненчева Гроздева – дългогодишен учител в Основно училище „Климент Охридски“ в с. Смолница – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и в подготовката и представяне на учениците на празници и извънкласни изяви.
 12. Станка Божидарова Иванова – старши учител в начален етап в Обединено училище „Пейо К. Яворов“ в с. Стефаново – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес, организиране на училищни тържества и активно участие в извънкласни изяви, подготовка и представяне на учениците от IV клас в IV Областен конкурс-рецитал „За да я има България“. Поддържа много добра комуникация с родители и винаги намира съдействие от тяхна страна.
 13. Релен Гюрсел Февзи – учител в начален етап в група за целодневна организация на учебния ден  I-IV клас  в Обединено училище „Пейо К. Яворов“ в с. Стефаново – за активно участие в извънкласни изяви, организиране на училищни тържества и тематични изложби в училище. В педагогическия екип изгражда климат на сътрудничество и подкрепа.
 14. Мария Георгиева Чакърова – старши учител I-IV клас в Основно училище „Васил Левски“ в с. Хитово – за активно участие в проекти, които целят подобряване резултатите на учениците – проект „Твоят час“, „Подкрепа за успех“ и др., допринася със своята работа за авторитета на училището сред родителите и общността.
 15. Женя Стоянова Величкова – учител прогимназиален етап в Основно училище „Христо Ботев“ в с.Стожер – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес.
 16. Росица Желева Иванова – учител начален етап в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и участие в национални проекти.
 17. Доротея Русчева – учител I-IV клас в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с.Дончево – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и участие в творчески конкурси.
 18. Камелия Бориславова Димитрова – старши учител в начален етап в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с.Ведрина – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес.

Ученици:

 1. Есин Невин Реджеб – ученичка от V клас в Основно училище „Климент Охридски“ в с. Смолница – за отличен успех и участие в извънкласни изяви. Участие в IV областен конкурс – рецитал „За да я има България“ – 2020 г. гр.Добрич
 2. Зоя Заблоцка – ученичка от ІV клас в Основно училище „Климент Охридски“ в с.Смолница – за отличен успех и участие в извънкласни изяви. Участие в IV областен конкурс-рецитал „За да я има България“ – 2020 г. гр.Добрич
 3. Иван Златинов Иванов – ученик от ІII клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за много добри обучителни резултати, активно участва в дейностите по проект „Подкрепа за успех“.
 4. Ангел Иванов Ангелов – ученик от ІV клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за много добри обучителни резултати, активно участва в дейностите по проект „Подкрепа за успех“.
 5. Руска Асенова Росенова – ученичка от V клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за активно участие в дейностите на групите по занимания по интереси към Наредба за приобщаващото образование.
 6. Габриела Николчева Йовчева – ученичка от VII клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за активно участие в дейностите на групите по занимания по интереси към Наредба за приобщаващото образование.
 7. Кристина Руменова Борисова – ученичка от VIII клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за активно участие в дейностите на групите по занимания по интереси към Наредба за приобщаващото образование.
 8. Калоян Великов Василев – ученик от VII клас в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с.Ведрина – за отличен успех и участие в извънкласни изяви.
 9. Константин Мариянов Георгиев – ученик от VII клас в Основно училище „Отец Паисий“ в с.Овчарово – за активно участие в училищни, общински и областни състезания и конкурси.

10.ТимурЕрсинов Адемов – ученик от VII клас в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Овчарово – за активно участие в училищни, общински и областни състезания и конкурси.

 1. Георги Веселинов Георгиев – ученик от VII клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с.Стожер – за много добър успех и специална награда за оригиналност в конкурс за рисунка „Доброто в нас“ и 2-ро място в конкурс за есе „Агресията-проява на сила или слабост“.
 2. Тулче Демирова Георгиева – ученик от VII клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за много добър успех и участие в конкурс за рисунка „Доброто в нас“.
 3. Златина Стоянова Петрова – ученичка в ІV клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.
 4. Флорена Жекова Красимирова – ученичка в I клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.
 5. Борислав Атанасов Петков – ученик във II клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.
 6. Мерве Демирева Станчева – ученичка в V клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.
 7. Димитър Мирославов Димитров – ученик в VI клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за много добър успех.

Читалища:

 1. НЧ „Груди Филипов-1940г.”с. Божурово (80 години)
 2. НЧ„Георги Тодоров-1940”с.Владимирово (80 години)
 3. НЧ „Св. св.Кирил и Методий-1900г.”с. Ф.Дянково (120 години)
 4. НЧ „Гео Милев-1940 г.”с. Житница (80 години)
 5. НЧ „Светлина-1940 г.”        с. Ловчанци (80 години)
 6. НЧ „Захари Стоянов-1940г.”с.Овчарово (80 години)
 7. НЧ „Просвета 1940 г.” с. Плачидол (80 години)
 8. НЧ „Свобода 1940 г.” с. Стожер (80 години)
 9. НЧ „Д.Паскалев-1940 г.”с. Росеново (80 години)
 10. НЧ „Асен Златаров-1940 г.”с.Стефан Караджа (80 години)
 11. НЧ „Просвета-1940 г.” с. Хитово (80 години)
 12. НЧ „Просвета-1940 г.” с. Царевец (80 години)
 13. НЧ „Г.С.Раковски-1920 г. “ с. Златия (100 години)

loading…

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!