BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

До 2 млн. лв. Евро финансиране за животновъдите в област Добрич

Стартира прием на проектни предложения по процедура по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, информираха от ОИЦ-Добрич.

Проектите и финансирането се одобряват от управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Основна цел на мярката е намаляване на  риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, чрез което ще се спомогне за защитата на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ще се ограничи възможността за разширяване на Африканска чума по свинете и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни.

Общият бюджет по процедурата е 45 905 931 лв..

  • За кандидатите – публични субекти (Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна Агенция „Борба с градушките“, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт проф. д-р Г. Павлов) е предвиден бюджет от 9 387 840 лв.
  • За кандидатите частни субекти – земеделски стопани, размерът на безвъзмездната финансова помощ  възлиза на 36 518 091 лв.

УСЛОВИЯТА

Проектни предложения могат да подават земеделските стопани отглеждащи свине, птици и дребни преживни животни, включително и стопани с животновъдни обекти, пострадали от усложнена епизоотична обстановка Те трябва да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и да не са прекратявали селскостопанска си дейност, свързана с отглеждането на животни, считано от 1 януари 2018 г. до момента на подаване на проектното предложение. Изключение са случаите, в който дейността е преустановена вследствие на възникване на епизоотична обстановка, наложила унищожаване на отглежданите животни. Също така трябва да имат минимален икономически размер на стопанството си не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро, измерен в стандартен производствен обем (СПО). За кандидати, чиито животновъдни стопанства са засегнати от усложнена епизоотична обстановка, могат да докажат изискуемия минимален размер на стопанството чрез представяне на протокол за унищожаване/убиване на животните по образец на БАБХ, като се вземат предвид броя на животните, които не са възстановени към датата на подаване на проектното предложение.

По процедурата ще се подпомогнат инвестиции насочени към превенция и ограничаване на възможностите за разпространението на заразни болести по селскостопанските животни.

Допустими дейности:

  • закупуване или изграждане на  инсталации и оборудване за дезинфекция; изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата
  • закупуване на съоръжения и оборудване свързано с осигуряване на превенция, включително за повишаване на безопасността при съхранение на фуражи
  • инвестиции свързани със съхранение на странични животински продукти; санитарна инфраструктура в т.ч. за осигуряване на качество на водата, обновяване на помещенията, в които се отглеждат животните, съоръжение за обеззаразяване на местата за съхранение на тор, торови течности и технологични води

Планираните дейностите за подпомагане трябва да са в съответствие с мерките за биосигурност за животновъдните обекти, определени в Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

  • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 лв.
  • Максималният за свиневъдните стопанства е 1 955 800 лв.
  • За кандидати отглеждащи птици е до 977 900 лв
  • За стопанства с дребни преживни животни – до 391 160 лв.

Финансирането по мярката възлиза на 70% от размера на допустимите разходи за стопани, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка настъпила след 1 януари 2018 г. и 60% за останалите. Кандидатите имат възможността да заявят финансовата помощ до 50%, което ще им позволи да извършват дейности и разходи след подаване на проектното предложение.

Пакета с документи е достъпен в системата за
електронно кандидатстване ИСУН 2020 https://bit.ly/35QB5q0 и интернет страницата на
Министерството на земеделието, храните и горите.

Подаването на проектни предложения се извършва по
електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с
използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула
„Е-кандидатстване“ в ИСУН на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за кандидатстване е 10.07.2020 г. 17:30 ч. Кандидатът може
да поиска разяснения по насоките в срок до 3 седмици преди изтичането на срока
за кандидатстване на следния електронен адрес: [email protected] или чрез ИСУН 2020

Екипът на Областен информационен център – Добрич е
на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на тел.
058 602 758, електронна поща [email protected],  и на страницата във фейсбук.

източник: Про Нюз Добрич

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!